Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

littlebadger
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viajudyta judyta
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viajudyta judyta
littlebadger
littlebadger
0316 b8d8 500
Reposted fromSanthe Santhe viadifferent different
littlebadger
littlebadger
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadifferent different
littlebadger
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viadifferent different
littlebadger
2214 b0e8 500
littlebadger

Reposted fromoopsiak oopsiak viadifferent different
littlebadger
Kto nie ma pięćdziesięciu własnych książek, jest człowiekiem niedocywilizowanym. 
— Marian Hemar
Reposted fromobliviate obliviate viadifferent different
littlebadger
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viadifferent different
littlebadger
Reposted fromFlau Flau viadifferent different
littlebadger
Reposted fromdreamadream dreamadream viadifferent different
littlebadger
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viadifferent different
littlebadger
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viadifferent different
littlebadger
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viadifferent different
littlebadgerReposted fromolbaria olbaria viadifferent different
littlebadger

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadifferent different
littlebadger
4727 b725 500
Reposted fromsoftboi softboi viadifferent different

January 05 2020

littlebadger
8973 1101 500
Helsinki
Reposted fromSilentRule SilentRule vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl