Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

littlebadger
Tak, zdecydowanie baśń. Taka braci Grimm, bez cenzury, z wylewającymi się flakami i głowami toczącymi się po ociekających krwią schodach.
— Miszczuk, Żerca
littlebadger
6665 cd90 500
nancy has a problem
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaunknown6 unknown6
littlebadger
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viaunknown6 unknown6
littlebadger
Reposted fromFlau Flau viaunknown6 unknown6
littlebadger
5227 0180 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunknown6 unknown6
littlebadger
littlebadger
On kupił jej sześć sukienek, a ja wskrzesiłem z martwych jej pieprzonego kota, więc kto kocha ją bardziej?
— Cmentarz Zwieżąt, Stephen King
littlebadger
9784 958e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
littlebadger
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
littlebadger
littlebadger
9851 2071 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
littlebadger
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viadifferent different
littlebadger
1257 34e3
littlebadger
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
littlebadger
littlebadger
2606 3358 500
littlebadger
2962 7bd9
Reposted fromlaters laters viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
littlebadger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl