Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

littlebadger
Francuz na emeryturze zaczyna zwiedzać świat.  Polak na emeryturze zaczyna zwiedzać przychodnie. 
littlebadger
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
littlebadger
1390 6cbc 500
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
2549 f747 500
Reposted fromipo ipo viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
1460 3b2a 500
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales
littlebadger
1277 1890 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
littlebadger
5512 773a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
littlebadger
5535 fbfc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 02 2019

littlebadger
8410 22a4 500
littlebadger
9936 6fe1
littlebadger
7252 8c6c 500
littlebadger
6174 2d52 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
littlebadger
littlebadger
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
littlebadger
2532 e3cc 500
Reposted fromwallpapers wallpapers vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl