Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

littlebadger
littlebadger
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
littlebadger
6370 5029
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
littlebadger
littlebadger
2900 c291
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
Reposted fromFlau Flau viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
littlebadger
littlebadger
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaretro-girl retro-girl
littlebadger
4147 4df2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
littlebadger
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King

November 06 2017

littlebadger
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viadifferent different
littlebadger
littlebadger
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viadifferent different
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl