Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

littlebadger
6556 467f
Reposted fromsavatage savatage viadifferent different
littlebadger
5735 cc97
Reposted fromwerhamster werhamster viadifferent different
littlebadger
littlebadger
littlebadger
4075 2cbe 500
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
8489 4bcc
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
8805 b1d3
Reposted frombuddhablink buddhablink viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
littlebadger
A czego ja chciałam? (…) By mnie kochano za to, kim jestem, a nie za to co potrafię.
— Leigh Bardugo
littlebadger
littlebadger
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viagdziejestola gdziejestola
littlebadger

January 18 2018

littlebadger
8680 4039
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadifferent different
littlebadger
2430 26b5
littlebadger
1818 dde0 500
Reposted from3ch0 3ch0 viadifferent different
littlebadger
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viadifferent different
littlebadger
littlebadger
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viadifferent different
1415 2ad6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl